enova365 Finanse i księgowość

Program księgowy Księga Handlowa to ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe. Usprawnia codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych.

System finansowo-księgowy enova365

enova365 – zaawansowany technologicznie system ERP dla księgowości

Jeżeli prowadzą Państwo firmę, na pewno wiedzą, że konieczność dopełnienia wszelkich formalności związanych z jej finansami pochłania nie tylko wiele czasu, ale też może przysporzyć trudności. Na szczęście w obecnych czasach coraz bardziej zaawansowane rodzaje oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem są w stanie w znacznym stopniu wyręczyć pracowników księgowości w codziennej pracy. Program księgowy sprawdza się na wielu płaszczyznach biznesowych, m.in. sprzedaży, finansach, księgowości, logistyce i innych. Dlatego grono użytkowników wdrażających ERP takich jak enova365 stale wzrasta.

Łatwiejsze i bardziej efektywne zarządzanie firmą dzięki ERP dla księgowości

Oprogramowanie enova365 wykorzystuje się w celu ułatwienia zarządzania firmą przez każdego pracownika firmy. Ten system ERP dla księgowości (z ang. Enterprise Resources Planning) umożliwia przede wszystkim zautomatyzowanie procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa i zapewnia szybki dostęp do danych w każdym obszarze firmy. Dodatkowym oraz niezwykle ważnym aspektem, które zapewnia system ERP to zabezpieczenie danych w firmie. Wśród jego głównych wyróżników wymienić należy szczególnie wspólną bazę danych i przejrzysty interfejs, a także możliwość korzystania z niego na wielu urządzeniach – komputera, telefonu czy tabletu. enova365 jest rodzajem systemu ERP dla księgowości o modułowej budowie i w łatwy sposób pozwalającym dopasować go do specyfiki przedsiębiorstwa.

W jakich procesach ERP dla księgowości jest w stanie wyręczyć pracownika?

Korzystając z oprogramowania enova 365 – systemu dla księgowości, można zdecydowanie łatwiej i w bardziej przyjazny dla siebie sposób panować nad częścią ewidencyjną księgowości, najważniejszą częścią każdej firmy. Pozwala on bowiem m.in. przeprowadzić automatyzację procesu ewidencjonowania i dekretowania wybranych dokumentów czy tworzyć zestawienia o charakterze księgowym na podstawie różnych elementów, np. kont księgowych i poszczególnych projektów realizowanych w firmie. Nasz program księgowy jest przy tym łatwy w rozbudowie i integracji z zewnętrznymi aplikacjami. Chcąc zatem ułatwić pracę osobom odpowiedzialnym za sprawy księgowo-finansowe w przedsiębiorstwie, na pewno warto korzystać z enova365, by jednocześnie samemu mieć zawsze swobodny dostęp do wszystkich danych, nawet będąc poza firmą.

Funkcjonalność:

Dziennik

Umożliwia prowadzenie zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe itp.).

Ewidencja dokumentów

Automatyczne przeksięgowanie dokumentów do dziennika.

Zestawienie sald i obrotów

Przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Przy wyliczaniu stanów kont uwzględniane mogą być zapisy dokonywane w buforze dziennika księgowań.

Deklaracje

Zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, liniowych, CIT -8 sporządzane są automatycznie w oparciu o zdefiniowane zestawienia księgowe.

eDeklaracje

Możliwość wysyłania do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego; dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Są ewidencjonowane w systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru.

Schematy księgowe

Definiowalne mechanizmy automatyzujące tworzenie dekretów księgowych do różnych typów i definicji dokumentów. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont.

Bufor księgowań

Jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów np. dokument wprowadzony lub dokument do wyjaśnienia i pozwala efektywnie zarządzać dokumentami, które wpłynęły do księgowości. Ponadto Bufor daje możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.

Ewidencja Środków Pieniężnych

Pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.

Ewidencja dokumentów i ewidencja VAT

Ewidencjonuje dokumenty, które podlegają księgowaniu, w tym zarówno faktury VAT, jak i memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp. Szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego. Program jest dostosowany również dla firm rozliczających VAT od zakupów według struktury sprzedaży.

Mechanizm umożliwiający automatyczne i ręczne tworzenie korekt z tytułu złych długów.

Import dokumentów z zewnątrz do księgowości

Import dokumentów zakupu, sprzedaży, raportów kasowych i wyciągów bankowych oraz dokumentów magazynowych z plików w formacie txt i xml (po zainstalowaniu dodatku enova365 Importy Księgowe dostępny jest również import dokumentów z plików w formacie enovaTXT. Aplikacja ogranicza lub całkowicie eliminuje ręczne wprowadzanie do systemu dokumentów dostarczonych przez klienta).

Wielooddziałowość

Możliwość prowadzenia pełnej księgowości także w firmach, które posiadają wielopoziomową strukturę oddziałów, aplikacja pozwala na definiowanie odrębnych uprawnień dla poszczególnych oddziałów, np.:

  • możliwość przyporządkowywania do oddziałów: dokumentów tworzonych w różnych modułach (dokumentów rozliczeniowych, dokumentów środków trwałych, dokumentów RMK, delegacji PWS), kontrahentów, elementów słowników definiowanych, matryc dokumentów i zapłat, zestawień księgowych,
  • możliwość dowolnego przyporządkowywania kont księgowych do oddziałów,
  • możliwość rozliczania amortyzacji i koszów RMK z podziałem na oddziały,
  • różnicowanie nagłówków wydruków dla każdego z oddziałów,
  • możliwość umieszczania na wydrukach numerów procedur ISO.